Le débat sumérien entre la houe et l'araire

Categorie Textes Antiques 1
Categorie Textes Antiques 2
Date
-2000


Sources principales - Textes Antiques

Textes - Textes Antiques - Langue Original
Texte Sumérien

The debate between Hoe and Plough

 

1.    e jical-e jical-e jical-e sa la2-e (Cited in OB catalogue from Nibru, at Philadelphia, 0.2.01, line 25; OB catalogue in the Louvre, 0.2.02, line 16; OB catalogue from Urim (U2), 0.2.04, line 18)
2.    jical-e jicasal2-e zu2 jicma-nu-e
3.    jical-e jiccinig-e zu2 jic-ab-ba-ke4
4.    jical-e zu2 2-e zu2 4-e
5.    jical-e dumu ukur3-ra cag4 tug2nij2-dara2 kar-re
6.    jical-e jicapin-na du14 ga-na nam-mi-jar
7.    jical-e jicapin-na a-da-min3 dug4-ga
8.    jical-e jicapin-na gu3 am3-ma-de2-e
9.    jicapin i3-gid2-de3-en gid2-da-zu nam-ju10
10.    i3-lagab-be2-en lagab-ba-zu nam-ju10
11.    a u3-ba-ni-ib-e3 nu-mu-e-da-an-uc2-en
12.    sahar jicdusu-e nu-mu-e-da-an-si-si
13.    im nu-barag-e-en ceg12 nu-du3-e-en
14.    uc ki nu-ja2-ja2-an e2 nu-du3-du3-en
15.    e2-jar8 sumun-na ur2-bi nu-us2-en
16.    ur3 lu2 zid-da-ke4 e2 nu-um-ja2-ja2-an
17.    jicapin sila dajal-la si nu-um-sa2-sa2-en
18.    jicapin i3-gid2-de3-en gid2-da-zu nam-ju10
19.    i3-lagab-be2-en lagab-ba-zu nam-ju10
20.    jicapin-e jical-e gu3 am3-ma-de2-e
21.    je26-e jicapin-e a2 gal-e dim2-ma cu gal-e kece2-da
22.    saj-tun3 mah a-a den-lil2-la2-me-en
23.    engar zid nam-lu2-ulu3-me-en
24.    ezen-ju10 itid cu-numun-a a-cag4-ga ak-da-bi
25.    lugal-e gud im-ma-ab-gaz-e udu im-ma-ab-car2-re
26.    kac bur-ra-am3 mu-e-de2
27.    lugal-e a ur4-a mu-e-de6
28.    kucub3 kuca2-la2-e ceg11 ci-im-ma-gi4-gi4
{
(1 ms. adds 1 line:)
28A.    [...] X-na-DI-e-en
}
29.    lugal-e a2-ju10 cu bi2-in-du8
30.    gud-ju10 jiccudul-e si ba-ni-in-sa2
31.    barag-barag gal-gal zag-ju10-ta im-da-sug2-sug2-ge-ec
32.    kur-kur-re u6 dug3-ge-ec mu-e
33.    uj3-e igi hul2-la mu-un-ci-bar-bar-re
34.    ab-sin2 gub-ba-ju10 edin me-te-ac bi2-ib-jal2
35.    icin-na a-cag4-ga jal2-la-ju10-uc
36.    mac2-ance lu-a dcakkan2-na im-ci-gam-e-de3-ec
37.    ce cej6-ja2 kij2-ja2 gub-ba-ju10-uc
{
(1 ms. adds 2 lines:)
37A.    [urud]bulug-gur10 nij2 kalag-ga a-da-min3 mu-e
37B.    [X] X gur10 ce ba-/ur4\-a-ta
}
38.    dugcakir3 lu2sipad-da dug3 jar-ra-am3
39.    zar-mac-ju10 a-gar3-ra sal-la-a-bi
40.    udu ddumu-zid-da dug3 jar-ra-am3
41.    du6-ju10 edin-na du8-du8-a-bi
42.    hur-saj sig7-ga hi-li gur3-ru-am3
43.    guru7-du6 guru7-mac-a den-lil2-ra gu2 mu-un-na-ab-gur-re
44.    ziz2 gig-bi gu2 mu-un-na-ra-dub-dub-be2
45.    arah4 nam-lu2-ulu3-ka /ce\ mi-ni-ib2-si-si-/en\
46.    nu-siki nu-mu-un-su lu2ki-gul-la
47.    gi-gurur3-ra cu um-ma-ab-ti-ec
48.    an pad-pax(PAD)-ra2-ju10 im-de5-de5-ge-ne
49.    in-nu a-cag4-ga dub-dub-ba-ju10
50.    nam-lu2-ulu3 im-da-gid2-gid2-de3-en
51.    mac2-ance dcakkan2-na lu-a-bi a2 mu-da-an-e3
52.    jical hul-bi buru3-da zu2 hul-bi bur12-ra
53.    jical im-ma kij2-ja2 la2-a
54.    jical a-cag4-ga saj-bi im jar-ra
55.    jical u3 jicu3-cub-ba im-ma ud zal-la lu2-ulu3 nu-luh-ha
56.    pu2 ba-al sur3 ba-al lu2 en3-dur-ra ba-al
57.    jic cu ukur3-ra-ba cu nam-barag-ga-ka nu-tum2-ma
58.    cu arad lu2-ka saj me-te-ac bi2-ib-jal2
59.    za-e ja2-ra in gig mu-e-dub2
60.    ni2-zu ja2-da mu-da-ab-sa2-e-/en\
61.    edin-ce3 e3-ju10-da igi hu-mu-un-du8-a
{
(2 mss. add 1 line:)
61A.    jical-e jicapin-na /gur4?\-ra-ni-ce3 nu-mu-un-X
}
62.    jicapin sur3 ba-al-ba-al in-ce3 mu-e-dub2
63.    jical-e jicapin-na gu3 am3-ma-de2-e
64.    jicapin tur-ra-ju10 nam-ju10 buluj3-ja2-ju10 nam-ju10 pec10-jal2-la-ju10 nam-ju10
65.    ki den-lil2-la2-ka dub-saj-zu je26-e-me-en
66.    e2 den-lil2-la2-ka igi-ce3 ma-ra-ab-gub-be2-en
67.    eg2 i3-ak-en pa5 i3-ak-en
68.    a-gar3-a-gar3-re a um-ma-si-si-in
69.    jic-gi-jic-gi-a a u3-mu-ni-in-de2-de2
70.    jicdusu tur-ju10 mu-da-ab-ri
71.    id2 u3-mu-e-kud pa5 u3-mu-e-kud
72.    id2 mah zig3-ga-ce3 a um-ma-ni-ri
73.    ambar-ra da um-da-ak-e
74.    je26-e jical nijin2-bi im-da-gub-be2-en
75.    tum9u18-lu tum9mir-ra nu-mu-un-si-il-si-il-le
76.    mucen-du3-e nunuz ib2-de5-de5-ge
77.    lu2cu-KU6-de3 ku6 mi-ni-ib-dab5-dab5-be2
78.    uj3-e jichar-mucen-na cu im-ma-an-ti
79.    e-ne-ec2 he2-jal2-ju10 kur-kur-ra cu-bi he2-ni-ib-sud-sud
80.    a-gar3-ta a um-ta-hac-a-ta
81.    ki duru5 kij2-ja2 ba-jal2-la-ta
82.    jicapin igi-zu-ce3 a-cag4-ga je26-e ma-an-ed3-de3
83.    a-cag4 jal2 da13-da13 je26-e ma-ra-ra-an-du8-e
84.    a2-ur2 eg2-ga je26-e ma-ra-ra-an-ze2-en
85.    u2-kul a-cag4-ga je26-e ma-ra-ra-an-ja2-ja2-e-en
86.    jicmud jici-ri9-na-bi a-cag4-ga je26-e ma-ra-de5-de5-ge-en
87.    a-cag4 kij2 a-ak us2-sa jar-ra-am3
88.    gud-zu 6-am3 lu2-zu 4-am3 u3 za-e cag4 11-kam-ma-bi-me-en
89.    a2 sa gi4-a gana2-ta mi-ni-ib-kar-kar-re
90.    ni2-zu ja2-a-da mu-da-ab-sa2-e
91.    bar-ju10-ta a-cag4-ga ed2-de3-da-zu-ne
92.    ab-sin2-zu dili-am3 igi X X-da-ab-sag9-ge
93.    saj-zu kij2-ja2 u3-mu-e-ni-ri-en
94.    jici-ri8-na jickici16 u3-mu-e-ni-la2
95.    jiczu2-zu mu-e-kud jiczu2-zu u3-mu-e-du3
96.    jiczu2-zu cu-zu-ce3 nu-im-mi-la2
97.    engar-zu jicapin-bi til-la mu-ce3 mi-ri-ib2-sa4-sa4
98.    2-kam-ma-ce3 nagar ma-ra-huj-e lu2 ma-ra-ab-X
99.    e2 nam-gacam-ke4 ma-ra-ab-ni10-ni10-e
100.    tug2-du8 bar CUL ma-ra-ra-an-ze2-en
101.    nij2-bar-sur-ra ma-ra-ra-an-ed3-ne
102.    /kuc\bar-ed3-da-bar-ed3-da cu-mu-ra-an-kuc2-u3-ne
103.    kuc nu-dug3 saj-du-zu bi2-ib-jar
104.    il2-la-zu tur-ra-am3 a-ra2-zu mah-am3
105.    ud zag-ju10 itid 12-am3
106.    ud gub-ba-zu itid 4-am3
107.    ud sah6-zu itid 8-am3
108.    gub-ba-zu-gin7 2-am3 ba-du-un
109.    jicma2-la2-za e2 i3-du3-du3-e-en
110.    u3-mu-e-ni-ri-en cu-zu jicdal-a u3-mu-e-ni-bur12
111.    igi-zu dug jectin-na-gin7 a im-ta-suh-en
112.    jicdal-ta kur-ra um-ta-ak-en
113.    i-bi2-ju10 e2-a mu-ni-in-sig7-sig7-en
114.    jicninda2-zu me-am3 gurud-da-bi
115.    lu2 gurud-da-zu gu2-guru5 ba-ab-dug4
116.    jiccu-kar2 sug-zag-ge4 gu7-a
117.    je26-e jical-me-en iriki-a ga-an-til3
118.    lu2 nam-me dugud-da-me-en
119.    arad lugal-a-ni-ir us2-sa-me-en
120.    e2 lugal-a-ni-ir du3-du3-a-me-en
121.    e2tur3 gid2-da-me-en amac dajal-la-me-en
122.    im i3-barag-en ceg12 i3-du3-du3-en
123.    uc ki i3-ja2-ja2-an e2 i3-du3-du3-en
124.    e2-jar8 sumun-na ur2-bi i3-us2-en
125.    ur3 lu2 zid-da-ka e2 im-ma-ja2-ja2-an
126.    jical-me-en sila dajal-la si im-ma-sa2-sa2-e-en
127.    iriki u3-mu-nijin2 bad3 gen6 um-mi-du3
128.    e2 dijir gal-gal-e-ne-ka pa e3 u3-ba-ni-ak
129.    im su4 im sig7 im dal-ha-mun-na mi2 um-ma-ni-in-dug4
130.    iriki e2-gal-la-ka i3-du3-e-en
131.    ugula nu-banda3-e-ne dur2 i-im-ja2-ja2-ne
132.    im gig-bi du3-a im BU-bi dugud-da
133.    e2 du3-du3-a-ja2 a2 sed4-bi-ce3 ni2 he2-em-ci-ib-te-en-te-en
134.    gu2 izi-ka jical um-ma-zal-la zag gu2 um-ma-ab-la2
135.    e-ne sug4-ga-ni nu-mu-e-ci-du-un
136.    mu-ni-ib-gu7-u3-ne mu-ni-ib-na8-na8-ne
137.    addir-ra-ni mu-na-ab-cum2-mu-ne
138.    juruc-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
139.    ma2-lah5-ra gir4 mu-na-du3-e esir2 mu-na-bil-bil
140.    jicma2-gur8 jicma2-gi4-lum u3-mu-na-du3
141.    ma2-lah5-ra dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
142.    lugal-ra jickiri6 mu-un-na-ab-gub-be2-en
143.    jickiri6 u3-mu-un-nijin2 im-du3-a zag-bi u3-bi2-in-dab5 gu3 tec2-a u3-bi2-in-sig10-ge5
144.    uj3-e jical-e cu im-ma-an-ti-ec
145.    pu2-ba u3-mu-ba-al mu-gu2 um-mi-du3
146.    jiczi-ri2-gum u3-bi2-in-du3 mu2-sar-re si im-sa2-sa2-e-en
147.    je26-e-me-en mu2-sar-ra a bi2-ib2-sig10-sig10-ge-en
148.    jichachur u3-mu-buluj3-je26 nij2-sa-ha am3-e3
149.    nij2-sa-ha-bi e2 dijir gal-gal-e-ne-ka me-te-ac im-mi-ib-jal2
150.    nu-jickiri6-ke4 dam dumu-ni a2 mu-un-da-an-e3
151.    id2-da jic-kece2-da um-mi-ak jiri3 si um-mi-sa2
152.    ki-ba an-za-gar3 gu2-ba um-mi-du3
153.    lu2 a-cag4-ga ud ba-an-da-zal-la
154.    juruc a-cag4-ga ji6 ba-an-da-sa2-a
155.    an-za-gar3-ba um-mi-ed3-de3
156.    lu2-bi iriki du3-a-ni zi-ni ba-ci-in-tum3
157.    kucummud u3-mu-dim2 a mu-na-de2-e
158.    zi-ni cag4-ba mu-na-ja2-ja2-an
159.    jicapin sur3 ba-al-ba-al in-ce3 mu-e-dub2
160.    edin bar-rim4 ki a nu-jal2-la
161.    a dug3-ga-bi u3-mu-ba-al
162.    lu2 enmen tuku gu2 pu2-ja2-ce3 zi-ni ba-ci-in-tum3
163.    i3-ne-ec2 lu2-u3-ra a-na na-an-dug4
164.    [lu2] lu2-u3-ra dili a-na na-an-tah
165.    sipad-de3 u8 sila4-a-ni edin me-te-ac bi2-ib-jal2
166.    ud an-ne2 sag2 ba-ab-dug4-ga-ta
167.    ki-en-gi a gig ba-ab-dug4-ga-ta
168.    e2 du3 id2-da cu mu-ni-in-la2-a-ba
169.    den-lil2-le ma-da saj-ki ba-da-gid2-da-a-ba
170.    buru14 den-lil2-le mu-un-su-a-ta
171.    mah den-lil2-le mu-un-ak-a-ta
172.    den-lil2-le cu nu-me-en-dag
173.    jical zu2 dili bar-rim4-ce3 ba-an-cum2
174.    me-en-de3 en-te-en buru14-gin7 mu-e-la2
175.    cu e2-me-ec en-te-na-ke4 mu-na-kar-kar-re-en-de3-en
176.    jical-e a2 la2-e garadinx(GAD/GAD.JAR/JAR) mu-un-la2
177.    jichar-mucen-na a2 la2-e gi-gurur3-ra mu-un-la2
178.    juruc saj-dili lu2ki-gul-la a2 mu-un-da-an-e3
{
(2 mss. add 1 line:)
178A.    an pad-pax(PAD)-ra2-«ju10» im-de5-de5-ge-ne
}
179.    ud-bi-a ud-de3 gu3 he2-eb-be2
180.    na4kinkin(HAR) ma-nu2 jicnaja4 ma-du7-du7
181.    jic-gan-na-ta tu10 mu-un-ak-e
182.    gicag4-sur gima-an-sim-bi a-da-min3 mu-da-ak
183.    lu2 sumur-ra-ce3 a-na-am3 ab-ak
184.    dezina2 gu2-zu a-na-ac mu-ni-in-cub
185.    ce cej6-ja2 a-na-ac {mu bi2-ib-su-su-un} {(1 ms. has instead:) apin ninda2-zu-ce3}
186.    den-lil2-le jical gu3 am3-ma-de2-e
187.    jical mah-bi nam-ba-e-de3-sumur-re-de3-en
188.    mah-bi gu2-zu nam-ba-e-de3-cub-ba
189.    jical-e dnisaba ugula-a-ni na-nam dnisaba nu-banda3-a-ni na-nam
190.    dub-sar-e kij2 cu-mu-un-il2 kij2 cu-mu-un-il2
191.    jical-e 5 gij4 jical-e 10 gij4 nij2-kas7 ha-ra-ab-ak
192.    jical-e 1/3 ma-na jical-e 1/2 ma-na nij2-kas7 ha-ra-ab-ak
193.    geme2-gin7 gub-ba ec2-gar3 i3-ja2-ja2-an
194.    jical-e jicapin-na a-da-min3 dug4-ga
195.    jical-e jicapin-na dirig-ga-ba
196.    dnisaba za3-mi2

 

Print sources
Bottéro 1991: commentary
Civil 1994, p. 73-75: commentary (ll. 95-99, 103-105)
Kramer 1975: commentary
Kramer 1981, p. 342-347: commentary
Vanstiphout 1984: commentary
Vanstiphout 1990: commentary
Vanstiphout 1991: commentary
Vanstiphout 1991b: commentary
Vanstiphout 1992a, p. 344-347: commentary
Vanstiphout 1997, p. 578-581: translation, commentary

Electronic sources
Civil 1989i: composite text
Civil 1996: composite text
Krecher 1996a: composite text, translation
Vanstiphout 1998a: composite text, score transliteration, translation

Cuneiform sources
Ash 1923-765 (OECT 5 00)
BM 56137
CBS 13879 (STVC 119)
CBS 15357
CBS 2151 + N 4306
CBS 2192 + N 2709 + N 6477 + UM 29-13-867
CBS 6775 (STVC 117)
CBS 7782
CBS 7820 (STVC 128)
IB ***
N 1349
N 1451
N 1560 + N 3991
N 1777 + UM 29-16-57
N 3296 + UM 29-15-978
N 3705
N 5501
N 7143
Ni 2314 (SLTN 122)
Ni 2346 (SRT 26)
Ni 2400 (BE 31 50)
Ni 4536 (ISET 1 105)
Ni 9661 (ISET 2 60)
Ni 9941 (ISET 1 140)
Ni 9980 (ISET 2 59)
UET 6 *82 + *307
UET 6 42
UET 6 43 + UET 6 *10b
UM 29-15-239
UM 29-15-542
UM 29-16-186 + N 1585
YBC 8959
3N-T309 = IM 58416
3N-T464 = A 30247
3N-T488 = IM 58513
3N-T497 = A 30252
3N-T517 = A 30260
3N-T529 = UM 55-21-339
3N-T536 = UM 55-21-341
3N-T539 = UM 55-21-342
3N-T545 = A 30266
3N-T659 = UM 55-21-371
3N-T663 = A 30290
3N-T672 = UM 55-21-373
3N-T754 = A 30295
3N-T900, 1 (SLFN 49)
3N-T901, 43 (SLFN 49)
3N-T901, 60 (SLFN 51)
3N-T902, 98 + 3N-T904, 179 + 3N-T905, 192 (SLFN 49)
3N-T903, 129 + 3N-T903, 135 + 3N-T904, 166 + 3N-T905, 182 (SLFN 48)
3N-T904, 142 (SLFN 47)
3N-T905, 204 (SLFN 48)
3N-T905, 208 (SLFN 51)
3N-T905, 214 (SLFN 49)
3N-T908, 314 (SLFN 47)
3N-T916, 320 (SLFN 47)
3N-T916, 345 (SLFN 87)
3N-T916, 346 (SLFN 50)
3N-T917, 375 (SLFN 51)

 

Copyright © Black, J.A., Cunningham, G., Fluckiger-Hawker, E, Robson, E., and Zólyomi, G., The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/), Oxford 1998

Textes - Textes Antiques
Texte Anglais

The debate between Hoe and Plough

 

1-6. O the Hoe, the Hoe, the Hoe, tied together with thongs; the Hoe, made from poplar, with a tooth of ash; the Hoe, made from tamarisk, with a tooth of sea-thorn; the Hoe, double-toothed, four-toothed; the Hoe, child of the poor, ...... bereft even of a loin-cloth (?) -- the Hoe started a quarrel ...... with the Plough.

7-19. The Hoe having engaged in a dispute with the Plough, the Hoe addressed the Plough: "Plough, you draw furrows -- what does your furrowing matter to me? You break clods -- what does your clod-breaking matter to me? When water overflows you cannot dam it up. You cannot fill baskets with earth. You cannot press (?) clay to make bricks. You cannot lay foundations or build a house. You cannot strengthen an old wall's base. You cannot put a roof on a good man's house. Plough, you cannot straighten the town squares. Plough, you draw furrows -- what does your furrowing matter to me? You make clods -- what does your clod-making matter to me?"

20-33. The Plough addressed the Hoe: "I am the Plough, fashioned by great strength, assembled by great hands, the mighty registrar of Father Enlil. I am mankind's faithful farmer. To perform my festival in the fields in the harvest month, the king slaughters cattle and sacrifices sheep, and he pours beer into a bowl. The king offers the gathered (?) libation. The ub and ala drums resound. {(1 ms. adds 1 line:) 
1 line fragmentary} The king takes hold of my handles, and harnesses my oxen to the yoke. All the great high-ranking persons walk at my side. All the lands gaze at me in great admiration. The people watch me in joy."

34-40. "The furrow tilled by me adorns the plain. Before the stalks erected by me in the fields, the teeming herds of Cakkan kneel down. In performing my labour amid the ripened barley, {(1 ms. adds 2 lines:) I vie with the mighty scythe (?). After the reaped ...... and the grain have been gathered,} the shepherd's churn is improved. With my sheaves spread over the meadows the sheep of Dumuzid are improved."

41-51. "My threshing-floors punctuating the plain are yellow hillocks radiating beauty. I pile up stacks and mounds for Enlil. I amass emmer and wheat for him. I fill the storehouses of mankind with barley. The orphans, the widows and the destitute take their reed baskets and glean my scattered ears. People come to drag away my straw, piled up in the fields. The teeming herds of Cakkan thrive."

52-56. "Hoe, digging miserably, weeding miserably with your teeth; Hoe, burrowing in the mud; Hoe, putting its head in the mud of the fields, spending your days with the brick-moulds in mud with nobody cleaning you, digging wells, digging ditches, digging ......!"

57-62. "Wood of the poor man's hand, not fit for the hands of high-ranking persons, the hand of a man's slave is the only adornment of your head. You deliver deep insults to me. You compare yourself to me. When I go out to the plain, everyone looks on but {(2 mss. add 1 line:) the Hoe does not ...... the Plough, and} insultingly you call me "Plough, the digger of ditches"."

63-66. Then the Hoe addressed the Plough: "Plough, what does my being small matter to me, what does my being exalted matter to me, what does my being powerful matter to me? -- at Enlil's place I take precedence over you, in Enlil's temple I stand ahead of you."

67-75. "I build embankments, I dig ditches. I fill all the meadows with water. When I make water pour into all the reedbeds, my small baskets carry it away. When a canal is cut, or when a ditch is cut, when water rushes out at the swelling of a mighty river, creating lagoons on all sides (?), I, the Hoe, dam it in. Neither south nor north wind can separate it."

76-79. "The fowler gathers eggs. The fisherman catches fish. People empty bird-traps. Thus the abundance I create spreads over all the lands."

80-90. "After the water has been diverted from the meadows and the work on the wet areas is taken in hand, Plough, I come down to the fields before you. I initiate the opening up of the field for you. I clear the recesses of the embankment for you. I remove the weeds in the field for you. I heap up the stumps and the roots in the field for you. But when you work the field, there is a procession (?): your oxen are six, your people four -- you yourself are the eleventh ....... ...... the preparatory work in the field. And you want to compare yourself with me?"

91-103. "When you come out to the field after me, your single furrow brings you pleasure. When you put your head to work and get entangled in roots and thorns, your tooth breaks. Once your tooth is fixed, you cannot hold onto your tooth. Your farmer calls you "This Plough is done for". Carpenters have to be hired again for you, people ...... for you. A whole workshop of artisans surrounds you. The fullers depilate a ...... fleece for you. They stretch it over the wringer for you. They toil at the straps for you -- then they place the foul hide on your head."

104-108. "Your work is slight but your behaviour is grand. My time of duty is twelve months, but your effective time is four months and your time of absence is eight months -- you are gone for twice as long as you are present."

109-116. "Upon your boat (?) you make a hut. When you are put on board and your 'hands' rip out the beams, your 'face' has to be pulled from the water like a wine-jar. After I have made a pile of logs (?) my smoke dries you out in the house. What happens to your seeding-funnel if it once falls? Anyone who drops you smashes it, making it a completely destroyed tool."

117-121. "I am the Hoe and I live in the city. No one is more honoured than I am. I am a servant following his master. I am one who builds a house for his master. I am one who broadens the cattle-stalls, who expands the sheepfolds."

122-126. "I press (?) clay and make bricks. I lay foundations and build a house. I strengthen an old wall's base. I put a roof on a good man's house. I am the Hoe, I straighten the town-squares."

127-131. "When I have gone through the city and built its sturdy walls, have made the temples of the great gods splendid and embellished them with brown, yellow and decorative (?) clay, I build in the city of the palace where the inspectors and overseers live."

132-138. "When the weakened clay has been built up and the fragile (?) clay buttressed, they refresh themselves when the time is cool in houses I have built. When they rest on their sides by a fire which a hoe has stirred up, you do not come to the joyous celebration (?). They feed the labourer, give him drink and pay him his wages: thus I have enabled him to support his wife and children."

139-141. "I make a kiln for the boatman and heat pitch for him. By fashioning magur and magilum boats for him, I enable the boatman to support his wife and children."

142-150. "I plant a garden for the householder. When the garden has been encircled, surrounded by mud walls and the agreements reached, people again take up a hoe. When a well has been dug, a water lift constructed and a water-hoist hung, I straighten the plots. I am the one who puts water in the plots. After I have made the apple-tree grow, it is I who bring forth its fruits. These fruits adorn the temples of the great gods: thus I enable the gardener to support his wife and children."

151-158. "After I have worked on the watercourse and the sluices, put the path in order and built a tower there on its banks, those who spend the day in the fields, and the field-workers who match them by night, go up into that tower. These people revive themselves there just as in their well-built city. The waterskins I made they use to pour water. I put life into their hearts again."

159-162. "Insultingly you call me "Plough, the digger of ditches". But when I have dug out the fresh water for the plain and dry land where no water is, those who have thirst refresh themselves at my well-head."

163-173. "What then does one person say to another? What does one tell another in detail?: "The shepherd adorns the plain with his ewes and lambs. After the heavens had been turned upside down, after bitter lament had been imposed on Sumer, after, as houses were overwhelmed by the rivers and Enlil frowned in anger upon the land, Enlil had flooded the harvest, after Enlil had acted mightily thus, Enlil did not abandon us -- the single-toothed Hoe was struck against the dry earth.""

174-178A. " "For us you raise winter like the harvest-time. We take away the hand of summer and winter. Hoe, the binder, ties the sheaves. Binding bird-traps, it ties the reed-baskets. The solitary labourer and the destitute are supported. {(2 mss. add 1 line:) They glean the scattered ears.}""

179-185. Then the Storm spoke: "The mortar lies still while the pestle pounds. People fight with grinding stones. The sieve disputes with the strainer. What have you done to the one who is angry? Why are you scornful of Ezina? {Why do you swap names (?) over the ripened grain} {(1 ms. has instead:) Why, Plough, is the ripened grain in your seeding-funnel}?"

186-193. Enlil adressed the Hoe: "Hoe, do not start getting so mightily angry! Do not be so mightily scornful! Is not Nisaba the Hoe's inspector? Is not Nisaba its overseer? The scribe will register your work, he will register your work. Hoe, whether he enters five or 10 gij in your account, Hoe -- or, Hoe, whether he enters one-third or one-half mana in your account, Hoe, like a maid-servant, always ready, you will fulfil your task."

194-196. The Hoe having engaged in a dispute with the Plough, the Hoe triumphed over the Plough -- praise be to Nisaba!

 

Copyright © Black, J.A., Cunningham, G., Fluckiger-Hawker, E, Robson, E., and Zólyomi, G., The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (http://www-etcsl.orient.ox.ac.uk/), Oxford 1998

Texte Français : Pascal Attinger

La houe et l'araire 

 

1 Oh, la houe, la houe, la houe, liée avec des cordes!
La houe, du peuplier! La dent, du bois manu!
La houe, du tamaris! La dent, du 'bois de mer'!
La houe, deux dents! quatre dents!

5 La houe! Enfant d'un pauvre, ventre dont on a arraché le pagne!
La houe: "Je veux entrer en contestation avec l'araire!"
La houe ayant engagé la lutte contre l'araire,
la houe dit à l'araire:
"Araire, tu es long, mais qu'ai-je à faire de ta longueur?

10 Tu es massif, mais qu'ai-je à faire de ta massivité?
Après que l'on a 'fait sortir les eaux', tu es incapable de les endiguer,
tu es incapable de remplir les corbeilles de terre.
Tu ne brasses pas l'argile, tu n'élèves pas d'ouvrage en briques,
tu ne poses pas de fondements, tu ne bâtis pas de maison,

15 tu n'arrives pas jusqu'aux soubassements des vieux murs,
tu ne rends pas étanche le toit/la maison de l'honnête homme,
araire, tu ne fais pas d'avenue droite.
Araire, tu es long, mais qu'ai-je à faire de ta longueur?
Tu es massif, mais qu'ai-je à faire de ta massivité?"

20 L'araire dit à la houe:
"Moi, l'araire, construit par un bras puissant, assemblé par une main robuste,
je suis le grand chef du cadastre d'Enlil,
le bon paysan de l'humanité.
Lorsqu'au mois de shunugun, ma fête est célébrée dans les champs,

25 le roi abat des boeufs et un grand nombre de moutons,
la bière coule dans les bols.
Le roi ... vers/devant les eaux ...,
28 les cymbales et les tambours ala grondent pour moi.
29 Le roi (en personne) a pris mes mancherons,

30 — mes boeufs avaient été dûment attelés au joug —,
et tous les plus grands souverains se tiennent à mes côtés.
L'ensemble des pays regardent cela avec une admiration béate,
le peuple jette sur lui (le roi) des regards joyeux.
Mes sillons, (une fois) tracés, sont l'ornement de la plaine.

35 sq. Le nombreux bétail de Shagan se penche vers mes épis dans les champs,
vers mon grain mûr, prêt pour la récolte.
38 (Telles) les barattes du berger, ils (les épis) se dressent.
Après que mes moyettes ont été étalées sur les champs,

40 (tels) les moutons de Dumuzi, elles reposent.
Après que mes tas (de gerbes) ont été entassés dans la plaine,
ils sont une montagne verdoyante chargée de splendeur.
J'amoncelle pour Enlil petits et grands tas de grains,
j'entasse pour lui 'amidonnier-froment' et grain gunida.

45 Dans les greniers de l'humanité, j'élève des montagnes.
L'orphelin, la veuve et le réfugié,
après avoir pris des corbeilles pour glaner,
ramassent mes épis arrachés.
Avec ma paille entassée dans les champs,

50 j'attire tout le monde,
et j'engraisse les boeufs et les moutons de Shagan qui passent par là.
Houe qui as creusé mauvaisement, dent qui as arraché méchamment,
houe qui, en travaillant, as traîné dans la boue,
houe, (toi) dont c'est la tête qui a été mise dans les champs,

55 houe qui as passé la journée dans le moule à briques — dans la boue! — et que personne n'a
nettoyée,
creuseuse de puits, creuseuse de fossés, personne (toujours occupée) à creuser dans des
nombrils,
morceau de bois qui, dans sa pauvreté, ne sieds pas à la main des puissants
— la main du serviteur des gens est l'ornement de (ta) tête! —,
toi, tu m'as lancé des insultes dégradantes

60 et tu oses te comparer à moi!
Sors donc avec moi dans la plaine, et tout sera vu!"
"Araire, tu m'as dit, comme une insulte, 'Creuseuse, creuseuse de fossés'!"
La houe dit à l'araire:
"Araire, que je sois plus jeune que (toi), ou plus âgée, ou plus puissante, qu'en ai-je à faire?

65 Chez Enlil, moi, je passe avant toi,
dans le temple d'Enlil, je me tiens devant toi.
Je fais des levées, je fais des rigoles,
je remplis d'eau les terres irrigables.
Après que l'on a déversé l'eau les cannaies,

70 c'est à mes côtés que la corbeille, ma petite, est mise (au travail).
Après que j'ai ouvert un canal, après que j'ai ouvert une rigole,
après que j'ai fait déferler l'eau comme un immense fleuve en crue
et que je me retrouve entourée de marais,
c'est moi, la houe, qui la contiens,

75 et ni le vent du sud ni le vent du nord ne me brisent.
L'oiseleur (peut ainsi) ramasser des oeufs,
et le pêcheur s'emparer des poissons.
Les gens ont relevé les pièges à oiseaux,
et c'est pour cette raison que mon abondance a étendu les mains sur tous les pays.

80 Après que l'eau a été écartée des champs,
le sol humide étant prêt à être travaillé,
moi, je descends aux champs (bien) avant toi, araire,
je suis là avant toi à défricher les champs dégagés,
je te débarrasse (de la végétation) les replis des levées.

85 C'est moi qui entasse pour toi les mauvaises herbes des champs,
qui te ramasse les souches et les racines dans les champs.
Le champ: Qui le travaille (doit) te suivre à la trace.
Tes boeufs sont six, tes hommes quatre, toi, tu es la onzième!
Tu te hâtes vers le travail mené à terme par moi ,

90 et tu oses te comparer à moi!
Lorsque tu sors aux champs grâce à moi,
ton unique sillon ne saurait guère réjouir la vue!
Quand tu as mis ta tête au travail,
et qu'elle s'est retrouvée empêtrée dans les racines des plantes kisheg,

95 ta dent s'y casse. Te plante-t-on une (nouvelle) dent,
tu ne la gardes pas (longtemps)!
Ton paysan t'appelle 'Cet-araire-fini'!
On engage une seconde fois un menuisier pour toi, on fait venir pour toi des gens,
les artisans font cercle autour de toi.

100 Le cordier: 'Je vais épiler pour toi la peau d'un porc!'
On monte pour toi le piquet à tordre,
on se fatigue pour toi avec les leviers:
une mauvaise pièce de cuir est mise sur ta tête!
Ton rapport est maigre, mais ton allure hautaine!

105 Mon terme est de douze mois;
le temps où tu es présent est de quatre mois,
le temps où tu disparais de huit mois.
Tu es deux fois plus souvent loin que tu n'es présent.
Tu sers à bâtir une cabine sur ton chartoure.

110 Après que tu t'y es mis, et que tu as (ensuite) tiré tes 'mains' d'entre les traverses,
tu t'éponges le visage comme (on le ferait d')une cruche de vin (qu'on a mise au frais dans l'eau).
Après que je t'ai dégagé des traverses et mis en tas,
c'est ma fumée qui, dans la maison, te rend des couleurs!
Où donc a passé ton semoir?

115 Ton fugitif a été mis en pièces!
Outil toujours en panne!
Moi, la houe, j'aime vivre en ville,
je suis plus importante que quiconque.
Je suis un serviteur suivant (toujours) ses maîtres,

120 je suis celle qui a bâti des maisons pour ses propriétaires,
qui ai rallongé l'étable et élargi la bergerie.
Je brasse l'argile, j'élèves des ouvrage en briques,
je pose des fondements, je bâtis des maisons,
j'arrive jusqu'aux soubassements des vieux murs,

125 je rends étanche le toit/la maison de l'honnête homme,
c'est moi, la houe, qui fais des avenues droites.
127 Après avoir entouré la ville de solides murailles,
après avoir fait apparaître les temples des grands dieux
et les avoir ornés d'argile rouge, d'argile ocre et d'argile sombre,

130 Je bâtis la ville royale.
Chefs d'équipe et inspecteurs s'y installent.
L'argile endommagée une fois emportée et l'argile ... appliquée en grande quantité,
c'est avec moi que celui qui a bâti des maisons se repose dans leur fraîcheur.
Et après que la houe a passé au coin du feu et s'est étendue sur le côté,

135 tu n'assistes pas à sa (de l'homme) réjouissance.
On lui donne à manger et à boire,
on lui remet son salaire,
à l'ouvrier, et il a pu (ainsi) entretenir sa femme et ses enfants.
Je bâtis le fourneau pour le batelier, je lui réchauffe la poix.

140 Après que je lui ai construit des bateaux magur et magilum,
au batelier, il a pu entretenir sa femme et ses enfants.
J'aménage des jardins pour le propriétaire.
Quand on (voulait) entourer un jardin, élever un muret le long de ses bord — (tout le monde)
tombe d'accord! —,
n'est-ce pas la houe que les gens ont saisi?

145 Quand j'ai creusé son puits et planté le pilier,
quand j'ai/on a construit un shaduf, je faits des plate-bandes droites,
et c'est moi qui abreuve, (ces) plate-bandes.
Après que j'ai fait pousser les pommiers, les fruits sortent,
et ces fruits sont l'ornement des temples des grands dieux.

150 Le jardinier a pu (ainsi) entretenir sa femme et ses enfants.
Après que j'ai construit une écluse dans le canal et mis en ordre les chemins,
après que j'ai bâti là, sur ses (du canal) bords, une tour,
l'homme qui a passé la journée sur les terres,
l'ouvrier qui a été surpris par la nuit dans les champs,

155 sq. cet homme, après être monté dans cette tour, s'y réfugie comme dans sa ville (bien) bâtie.
Après que je lui ai fait une outre, on lui verse de l'eau
et lui sauve (ainsi) la vie.
Araire, tu m'as dit, comme une insulte, 'Creuseuse, creuseuse de fossés':

160 sq. (C'est vrai!), mais après que j'ai creusé là où il n'y a pas de sols humides, dans la plaine et les lieux
arides, pour (trouver) de l'eau douce,
celui qui a soif vient se réfugier au bord de mon puits.
Maintenant, qu'est-ce que l'un a dit à l'autre?
Qu'est-ce que l'un a dit de plus à l'autre?

165 'Pour les pâtres, leurs brebis et leurs agneaux sont l'ornement de la plaine!
Mais après que le ciel a été mis sens dessus dessous,
après que Sumer a souffert une inondation mauvaise,
quand on a paralysé les lieux habités avec les eaux (du) fleuve,
quand Enlil a regardé avec colère le pays,

170 le bâton, après qu'Enlil l'a fait connaître,
après qu'Enlil en a joué sans retenue,
(après cela), Enlil n'étendit plus les mains contre nous,
(et c'est alors) la houe à une dent qu'il donna à la terre aride!'
(C'est vrai que) de nous (deux) dépendent tant l'hiver que la moisson,

175 que nous sommes le salut de l'été comme de l'hiver,
mais c'est de la houe (bien) ficelée que dépendent les gerbiers;
l'homme des pièges à oiseaux, c'est de la (bien) ficelée qu'il dépend, et aussi l'homme des
corbeilles pour glaner:
le célibataire et le réfugié, elle a pu (ainsi) les entretenir."
Un orage se met alors à gronder:

180 "La meule est couchée pour moi, le mortier cogné pour moi!"
On se frappe avec des pilons,
on s'est disputé sur cribles et tamis.
183 "Bigre, qu'est-ce donc que ces flambées de colère?
(Toi la houe), pourquoi as-tu dédaigné Ezinan?

185 (Et toi l'araire), pourquoi inondes-tu ton grain mûr? "
Enlil dit à la houe:
"Houe, ne sois donc pas si terriblement en colère contre lui (l'araire),
ne sois donc pas si souverainement dédaigneuse!
Pour la houe, c'est Nisaba son chef d'équipe, c'est Nisaba son inspecteur.

190 Le scribe additionne pour toi le travail, additionne pour toi le travail:
'Cette houe(-ci), cinq sicles, cette houe(-là), dix sicles', c'est ton bilan!
'Cette houe(-ci), un tiers de mine, cette houe(-là), une demi-mine', c'est ton bilan!
(Toujours) à disposition comme une servante, tu accomplis la tâche (qui t'est assignée)."

194-196 Louée soit Nisaba que, la houe ayant engagé la lutte contre l'araire, la houe l'ait emporté sur l'araire! 

 

(Source : La houe et l'araire (5.3.1) - Pascal Attinger, 2015)